فرهنگ واژه ها (راسیونالیسم)
81 بازدید
محل نشر: مبلغان » اردیبهشت و خرداد 1384 - شماره 66 »(5 صفحه - از 107 تا 111)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این واژه به معنای عقل مداری (عقل محوری، عقل معیاری و عقل بسندگی) یا اصالت دادن به عقل و عقل گرایی است. در اصطلاح به معنای این است که عقل به تنهایی و مستقل از وحی و پیام آسمانی می‏تواند قانون گذاری کند که در این صورت، بشر دیگر به ادیان، پیامبران، کتابهای آسمانی و آموزشهای الهی نیازی ندارد؛ زیرا با کمک عقل و تصمیم گیریهای عقلانی می‏توان نیاز بشر را برطرف نمود. پایه گذار این اندیشه، رنه دکارت (1596 ـ 1650 م) می‏باشد. وی در این باره می‏گوید: «مذهب اصالت عقل که بر اولویّت و حاکمیت عقل استوار است، از تعابیر مشترکی است که بر معانی و مفاهیم مختلف اطلاق می‏شود. اصول عقل که قوانین اذهان است، قوانین اعیان نیز هست و نه فقط برای فاعل شناسایی، بلکه برای متعّلق شناسایی نیز معتبر است. به عبارت دیگر، قدر و اعتبار آنها مطلق است. پس می‏توان برای شناخت اشیاء به آنها متّکی بود و بر حسب اینکه امری عقلاً ضروری یا ممتنع;